Start
Intro Kleur
De Kracht van Kleur
Het Kleuradvies
De Kleurpaletten
De Tarieven
Routebeschrijving

Annemieke van Ringelestijn
Gediplomeerd styliste

Kleurstyliste@zonnet.nl

Jan van Speykstraat 21
3223 RC, Hellevoetsluis (ZH)

tel: 0181 - 754144
Handelsregister Rotterdam 24334959
BTW-nr: 178776762B01

© 2002-2017


Algemene Leveringsvoorwaarden KleurStyliste

K+S KleurStyliste te Hellevoetsluis, Nederland, Handelsregister Rotterdam: 24334959

Artikel 1 - Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen als volgt gebruikt.
Klant: iedere derde met wie Kleurstyliste een overeenkomst aangaat;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Kleurstyliste en de Klant tot stand komt voor het uitvoeren van een kleuren- en/of stijlanalyse of andere gespecificeerde werkzaamheden inclusief wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop.

Artikel 2 - Algemeen
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen zijn de onderstaande voorwaarden op alle overeenkomsten van Kleurstyliste met Klanten van toepassing en maken zij daar deel van uit.
2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen, het Kleurstyliste drukwerk en de Kleurstyliste website daaronder begrepen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een aanvraag.
2. Kleurstyliste kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien Klant naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een Overeenkomst komt tot stand wanneer Kleurstyliste feitelijk aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van daarvan danwel wanneer Kleurstyliste de totstandkoming van de Overeenkomst heeft bevestigd.

Artikel 4 - Prijzen
1. De prijzen zoals omschreven in het drukwerk van Kleurstyliste zijn gebaseerd op ten tijde van het publiceren geldende omstandigheden. De prijzen in voormeld drukwerk, alsmede in mailings van derden en op de Kleurstyliste website zijn richtlijnen en binden Kleurstyliste niet.
2. De prijzen in bovengenoemde bronnen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele reis- en parkeerkosten tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. Kleurstyliste zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist danwel toestaat, heeft Kleurstyliste het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kleurstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kleurstyliste worden verstrekt. Kleurstyliste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kleurstyliste is uit gegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien door Kleurstyliste diensten worden verricht op de locatie van Klant of een door Klant aangegeven locatie, draagt Klant kosteloos zorg voor de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde faciliteiten.
5. Klant vrijwaart Kleurstyliste voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Kleurstyliste toerekenbaar is.

Artikel 6 - Annuleringen
1. De Klant heeft het recht om een Overeenkomst schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot twee weken voor aanvang is KleurStyliste gerechtigd Euro 25,00 annuleringskosten in rekening te brengen.
2. KleurStyliste heeft het recht zonder opgave van redenen een Overeenkomst te annuleren in welk geval de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan KleurStyliste betaalde bedrag. KleurStyliste is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip en de locatie van de uitvoering van de Overeenkomst te wijzigen.
3. KleurStyliste heeft het recht zonder opgave van redenen een Klant voor de deelname uit te sluiten, in welk geval de Klant recht heeft op tergbetaling van het volledige aan KleurStyliste betaalde bedrag. KleurStyliste behoudt zich het recht voor de afspraak van een klant die meer dan een uur te laat komt te verplaatsen.

Artikel 7 - Garantie en reclames
1. KleurStyliste garandeert dat geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en voor zover visueel beoordeeld kan worden vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Eventuele gebreken dienen binnen acht dagen na ontdekking door de Klant te worden gemeld aan KleurStyliste.
3. Indien geleverde zaken niet voldoen aan deze garanties, zal KleurStyliste de zaak naar keuze van KleurStyliste vervangen of zorgdragen voor herstel.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht.
5. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 8 - Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen is op de te leveren zaak of dienst een aanbetaling van toepassing van minimaal 25 procent van het te factureren bedrag.
2. Tenzij anders overeengekomen dient de (restant) betaling netto contant plaats te vinden bij levering.
3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KleurStyliste aan te geven wijze.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt KleurStyliste zich de rechten en bevoegdheden voor die KleurStyliste toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de KleurStyliste tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van KleurStyliste, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
3. Alle van of namens KleurStyliste in het kader van de analyse verkregen informatie / materiaal is uitsluitend bedoelt voor eigen gebruik van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na schriftelijke toestemming van KleurStyliste.
4. De Klant vrijwaart KleurStyliste voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
1. KleurStyliste verplicht zich de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. KleurStyliste aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van de Klant op grond van de verkregen informatie. De eventuele aansprakelijkheid van KleurStyliste is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de Klant aan KleurStyliste verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is KleurStyliste aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld foutieve kleding en make-up aankopen.
2. Indien door KleurStyliste geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van KleurStyliste jegens de Klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie en reclames" is geregeld.
3. Onverminderd het bovenstaande is KleurStyliste niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Klant.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KleurStyliste.

Artikel 11 - Overmacht
1. Indien KleurStyliste door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien enige overmachttoestand twee maanden heeft geduurd hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding aan de andere partij.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
2. Op elke overeenkomst tussen KleurStyliste en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.